1. BAŞVURU FORMU

Lisansüstü Programlara Başvuru Formu veya Lisansüstü Yatay Geçiş Başvuru Formunun doldurularak Enstitü Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.

2. DİPLOMA:

a)  Adayların;

-Yüksek Lisans Programları için: Bölümlerce belirtilen alanlardan alacakları lisans diploması veya onaylı çıkış belgesi ile,

-Doktora Programları için: Bölümlerce belirtilen alanlardan alacakları lisans ve yüksek lisans diploması veya onaylı çıkış belgeleri ile başvurmaları gerekmektedir.

2020-2021 bahar dönemi itibariyle mezuniyet aşamasında olan öğrenciler bu durumu belgelemeleri halinde Eksik Evrak Taahhütnamesi (doldurmak suretiyle koşullu başvuru hakkına sahiptir. Ancak, 31 Ocak 2022 tarihine kadar mezuniyet belgelerini Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

b) Yurtdışında öğrenim görmüş olan T.C. uyruklu adayların diplomalarının YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. (Belirtilen onay adayın kendisi tarafından alınacaktır.)

3. ALES: Adayların başvuracakları programın öngördüğü ALES sınavından yeterli puana sahip olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programlarına ya da yüksek lisans mezunu olup doktora programlarına başvuruda ALES sınavından en az 55 puan veya GRE'den en az 149 puan almış olmak, Lisans sonrası Doktora başvurularında ALES sınavından en az 80 puan veya GRE'den en az 156 puan almış olmak gerekmektedir.

4. TRANSKRİPT: Lisans ve yüksek lisans öğrenimi sırasında alınan dersleri ve notları gösteren belge (Transkript),

2020-2021 bahar dönemi itibariyle mezuniyet aşamasında olan, tüm notları açıklanmayan öğrenciler başvuru tarihi itibariyle oluşturulan transkriptlerini Enstitüye teslim ederek, tamamlanmış transkriptlerini iletmek üzere Eksik Evrak Taahhütnamesi doldurmak suretiyle koşullu başvuru hakkına sahiptir. Ancak, 31 Ocak 2022 tarihine kadar transkript belgelerini Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

5.YABANCI DİL: Adayların başvuracakları programın öngördüğü yabancı dilde yeterli puana (Ana dilleri dışında en az 55 puan; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları (YDS/e-YDS/YÖKDİL) ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının herhangi birinden gerekli puan) sahip olmaları gerekir. Yabancı dil şartı Doktora programları için olup, yüksek lisans programlarında yabancı dil şartı aranmaz.

2020-2021 Kasım / Aralık Dönemi itibariyle yabancı dil belgeleri (TOEFL, CAE, CPE gb.) adreslerine ulaşmayan adaylar Eksik Evrak Taahhütnamesi doldurmak suretiyle koşullu başvuru hakkına sahiptir. Ancak, 31 Ocak 2022 tarihine kadar yabancı dil belgelerini Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

6. YATAY GEÇIŞ: Yatay Geçiş için başvuracak adaylar öğrenci belgesini ve öğrenim gördükleri programda en az bir yarıyılı başarı ile tamamladıklarını belirten transkriptini Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

7. REFERANS MEKTUBU: Öğrencinin mezun olduğu üniversite öğretim üyeleri, SBTÜ öğretim üyeleri ya da çalıştığı sanayi kuruluşlarından alacağı referans mektubunun getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca referans mektubu bulunmayan adaylar Üniversitemiz öğretim üyeleri ile görüşerek referans mektubu alabilirler.

8. KVKK KAPSAMINDA AÇIK RIZA ve AYDINLATMA METİNLERİ: Lisansüstü programlara başvuru yapacak adayların başvuru belgelerine ek olarak Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni’ni imzalayarak Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

9. YABANCI UYRUKLU ADAYLAR:

a) Diplomalarını yurtdışından alan yabancı uyruklu adayların diplomalarının ve transkriptlerinin Türkçe’ye çevrilerek noterlikçe onaylanmış olması (Belirtilen onay adayın kendisi tarafından alınacaktır.),

b) Yabancı uyruklu adayların TÖMER Şubelerince yapılan Türkçe Dil Sınavında B2 düzeyinde başarılı olmaları gerekir (Lisans / yüksek lisans öğrenimini Ülkemizde tamamlayanlardan istenmez).

DİĞER BELGELER

1.    T.C. Vatandaşlarının Nüfus cüzdanı fotokopisi (yabancı uyruklu adaylar için pasaportun noter onaylı Türkçe çevirisi),

2.    İki adet yeni (6 ay) çekilmiş biometrik fotoğraf,

3.    Adayın özgeçmişi (CV),

4.    Askerlik Durum Belgesi (T.C. Vatandaşları için e-devlet üzerinden alınabilir)

5.    Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)

AÇIKLAMALAR

1.  Gerekli belgelerin asılları kontrol edilerek, fotokopileri alınacaktır. Alınan belgeler iade edilmeyecektir.

2.  Belgelerin Geçerliliği; Yabancı Dil Belgesi (YDS, e-YDS, YÖKDİL ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları): Geçerlilik süreleri dolmamak kaydıyla yabancı dil belgeleri kabul edilecektir.

3. Sınavlara girecek adayların başvuruları sırasında Enstitüden verilen “Sınav Giriş Evrakı”nı sınav sırasında mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

4. Yazılı sınavda başarı notu Yüksek Lisans Programlarında, Doktora ve Lisans sonrası Doktora Programlarında en az 50’dir. Ancak genel değerlendirmede (yazılı sınav notu + mülakat notu) başarı Yüksek Lisans Programlarında en az 60, Doktora Programlarında en az 65 olması gerekir.

5. Puanların eşitliği halinde ALES veya eşitliği sayılan uluslararası sınavlardan alınan puanı yüksek olan adaylar, başarılı olarak kabul edilir.

6.  BİLSEM öğretmenlerinden, ilgili kurum personeli olduğuna dair belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

7.Her aday yalnızca bir Lisansüstü Programa başvurabilir.

8.Her alan için belirlenen kontenjanın 4 katı aday yazılı sınava çağrılacaktır.