Genel Bilgiler

Enstitümüz Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kuruluş Kanunu ile lisansüstü eğitim vermek amacıyla 2547 sayılı Yükseköğretim kanunu esas alınarak 2018 yılında kurulmuştur.

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü lisansüstü eğitim, öğretim ve bununla ilgili faaliyetlerde bulunmak isteyen öğrencilerin kanun, yönetmelik, yönergeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda başvuru sürecinden mezuniyetine kadar olan süreci takip ve tesis etmektir. Fiilen faaliyetine 2019-2020 bahar dönemi itibariyle ilk öğrenci alımı yaparak başlamıştır. Yeni program açma çalışmalarımız devam etmektedir.

 

Enstitümüze ait derslik ve laboratuvar bulunmamakta olup derse kayıtlı öğrenci sayısına göre Üniversitemiz bünyesindeki mevcut dersliklerinde, laboratuvarlarında veya öğretim üyesi ofislerinde ders görülmektedir. Enstitümüz Üniversitemiz binası 3.katında bir Müdür odası, bir Enstitü Sekreteri odası ve iki idari personelin kullandığı bir adet odada hizmet vermektedir. Enstitümüzde Enstitü Sekreteri ve iki Bilgisayar İşletmeni kadrosunda olmak üzere üç idari personel görev yapmaktadır.

 

Üniversitelerin başlıca görevi,  ihtiyacı duyulan yetkin ve donanımlı mezunlar vermenin yanı sıra, bilimsel çalışma yapmak ve bu çalışmalar için kadrolar oluşturmak, bu kadrolara ulusal ve uluslararası platformlarda tanınırlık kazandırmak, bilimsel bakış ve araştırmalardan üretilen çıktıların toplumun yararına sunarak katkıda bulunmaktır.

 

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile üniversitelere sağlanan lisansüstü öğretim faaliyetleri, bilimsel çalışma ve araştırma kadrolarını oluşturan lisansüstü öğrencilik olup, yüksek lisans ve doktora programlarını içermekte ve üniversite bünyelerinde kurulan enstitülerce yürütülmektedir. Enstitüler disiplinler arası iletişimi ve eş güdümü sağlayarak lisansüstü programlar açmak ve eğitim ve araştırmaların yürütülmesini sağlamakla sorumludur. Üniversitelerin bilimsel ve akademik seviyeleri Enstitülerin yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ve mezun sayıları ile ölçülmektedir.

 

Bu amaçla, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde, ülkemizin bilim ve teknolojik kapasitesinin arttırılmasında, üniversite-kamu-özel sektör işbirliği ile AR-GE çalışmaları yapılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarının sürdürülmesinde ve sorunlara çözüm önerileri sunulup, uygulamaya geçirilmesinin sağlanmasında enstitülerin önemi ortaya çıkmaktadır. 

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, sürekli ilerleme ve gelişmeyi amaçlayarak nitelik ve nicelik olarak ileri seviyelere ulaşmak; çağdaş bilimin öncü kuruluşlarından biri olmak; Türkiye’nin kalkınmasına ve bilime katkı yapmak, eğitim programlarının sürekli olarak değerlendirilmesini, geliştirilmesini ve güncellemesini hedeflemiştir. Etkin bir lisansüstü eğitim ile tarım, mühendislik ve doğa bilimleri alanlarında nitelikli araştırmacılar, bilimsel ve teknolojik yetkinliğe sahip bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunacaktı.

 

Enstitü ayrıca, bilim ve teknoloji alanında uluslararası gelişmeleri ve toplumsal gereksinimleri izleyerek yeni lisansüstü programların açılmasını ve ileri araştırma konularını teşvik etmek; lisansüstü eğitimin kalitesinin yükseltilmesini sağlamak ve yürüttüğü eğitim programlarıyla uluslararası düzeyde rekabet edebilir, nitelikli, araştırmacı olmayı benimsemiş bilim insanları ve araştırmacılar yetiştiren bir kurum olmak amacını belirlemiştir.