Genel Bilgiler

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde başlamıştır.

Enstitümüzde, Savunma Teknolojileri ve Tarım Bilimleri Ana Bilim Dalları’nda Yüksek Lisans ve Doktora Programlarımız yeni ve yenilikçi anlayışla geliştirilerek teknolojik ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla yürütülmektedir.

2021-2022 akademik yılı bahar dönemi itibariyle toplam 155 lisansüstü öğrenci eğitimine devam etmektedir.

Üniversitelerin başlıca görevi,  ihtiyacı duyulan yetkin ve donanımlı mezunlar vermenin yanı sıra, bilimsel çalışma yapmak ve bu çalışmalar için kadrolar oluşturmak, bu kadrolara ulusal ve uluslararası platformlarda tanınırlık kazandırmak, bilimsel bakış ve araştırmalardan üretilen çıktıların toplumun yararına sunarak katkıda bulunmaktır.

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile üniversitelere sağlanan lisansüstü öğretim faaliyetleri, bilimsel çalışma ve araştırma kadrolarını oluşturan lisansüstü öğrencilik olup, yüksek lisans ve doktora programlarını içermekte ve üniversite bünyelerinde kurulan enstitülerce yürütülmektedir. Enstitüler disiplinler arası iletişimi ve eş güdümü sağlayarak lisansüstü programlar açmak ve eğitim ve araştırmaların yürütülmesini sağlamakla sorumludur. Üniversitelerin bilimsel ve akademik seviyeleri Enstitülerin yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ve mezun sayıları ile ölçülmektedir.

Bu amaçla, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde, ülkemizin bilim ve teknolojik kapasitesinin arttırılmasında, üniversite-kamu-özel sektör işbirliği ile AR-GE çalışmaları yapılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarının sürdürülmesinde ve sorunlara çözüm önerileri sunulup, uygulamaya geçirilmesinin sağlanmasında enstitülerin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, sürekli ilerleme ve gelişmeyi amaçlayarak nitelik ve nicelik olarak ileri seviyelere ulaşmak; çağdaş bilimin öncü kuruluşlarından biri olmak; Türkiye’nin kalkınmasına ve bilime katkı yapmak, eğitim programlarının sürekli olarak değerlendirilmesini, geliştirilmesini ve güncellemesini hedeflemiştir. Etkin bir lisansüstü eğitim ile tarım, mühendislik ve doğa bilimleri alanlarında nitelikli araştırmacılar, bilimsel ve teknolojik yetkinliğe sahip bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunacaktı.

Enstitü ayrıca, bilim ve teknoloji alanında uluslararası gelişmeleri ve toplumsal gereksinimleri izleyerek yeni lisansüstü programların açılmasını ve ileri araştırma konularını teşvik etmek; lisansüstü eğitimin kalitesinin yükseltilmesini sağlamak ve yürüttüğü eğitim programlarıyla uluslararası düzeyde rekabet edebilir, nitelikli, araştırmacı olmayı benimsemiş bilim insanları ve araştırmacılar yetiştiren bir kurum olmak amacını belirlemiştir.