Lisansüstü Eğitim Süreçleri

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SÜRESİ VE ŞARTLARI:

Toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir “Seminer” dersi, bir adet kredili veya kredisiz “Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği” dersi, bir Akademik İngilizce dersi ve Tez Çalışmasından oluşur. Tezli Yüksek Lisans programı ders dönemi (60 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

*** Uzmanlık Alan Dersi, Seminer, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, Akademik İngilizce ile Tez Çalışmasının yerel kredisi olmayıp mezuniyet kredisine dahil değildir.  Ancak AKTS kredilerinden sayılabilmektedir.

Program süresi; her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 4 yarıyıl olup, program en çok 6 yarıyılda tamamlanır. Ders dönemi azami 4 yarıyılda, program ise azami 6 yarıyılda tamamlanır.

Derslerini, tez çalışmasını ve gerekli AKTS kredisini tamamlayan öğrenciler en erken 3. yarıyılda mezun olabilirler.

Danışman Atama: En geç 1. yarıyılın sonuna kadar belirlenir.

Tez Konusu Belirleme: Danışman ile birlikte en geç 2. yarıyılın sonuna kadar belirlenir.

Tez Savunma Sınavı:

Program için gerekli asgari şartları sağlayan öğrenci en erken 3. yarıyıl, en geç 6. yarıyıl sonunda (güz dönemi ise bahar başlangıcı, bahar dönemi ise güz başlangıcına kadar) tez savunma sınavına girmelidir.

Tez savunma sınavına girebilmek için aşağıda belirtilen belgelerin sınav tarihinden bir ay önce Ana Bilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile Enstitüye bildirilmesi gerekmektedir.

Tez savunma sınavı sonucunda başarılı bulunan öğrenci aşağıda belirtilen evrakları bir ay içinde teslim etmesi halinde mezuniyet işlemleri yapılır ve diploma verilir.

 • Yüksek lisans tezinin ciltlenmiş iki adet kopyası,
 • PDF ve WORD formatında tüm tezi ve Word formatında tezin Türkçe ve İngilizce özetini içeren bir adet CD’yi/taşınabilir belleği,
 • Tez veri giriş formu,
 • İntihal Raporu.

DOKTORA PROGRAMI SÜRESİ VE ŞARTLARI:

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir “Seminer” dersi, bir adet kredili veya kredisiz “Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği” dersi, bir Akademik İngilizce dersi, Yeterlik Sınavı, Tez Önerisi ve Tez Çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

*** Uzmanlık Alan Dersi, Seminer, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, Akademik İngilizce, Yeterlik Sınavı, Tez Önerisi ile Tez Çalışmasının yerel kredisi olmayıp mezuniyet kredisine dahil değildir.  Ancak AKTS kredilerinden sayılabilmektedir.

Program süresi; her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 8 yarıyıl olup, program en çok 12 yarıyılda tamamlanır. Ders dönemi azami 4 yarıyılda, program ise azami 12 yarıyılda tamamlanır.

Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az 14 ders, bir “Seminer” dersi, bir adet kredili veya kredisiz “Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği” dersi, bir Akademik İngilizce dersi, Yeterlik Sınavı, Tez Önerisi ve Tez Çalışması olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

*** Uzmanlık Alan Dersi, Seminer, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, Akademik İngilizce, Yeterlik Sınavı, Tez Önerisi ile Tez Çalışmasının yerel kredisi olmayıp mezuniyet kredisine dahil değildir.  Ancak AKTS kredilerinden sayılabilmektedir.

Program süresi; her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 10 yarıyıl olup, program en çok 14 yarıyılda tamamlanır. Ders dönemi azami 6 yarıyılda, program ise azami 14 yarıyılda tamamlanır.

Derslerini, tez önerisi, tez izleme ve tez çalışmasını ve gerekli AKTS kredisini tamamlayan yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en erken 6. yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en erken 8. yarıyıl da mezun olabilirler.

Danışman Atama: En geç 2. yarıyılın sonuna kadar belirlenir.

Yeterlik Sınavı: Yeterlik sınavı güz ve bahar dönemleri olmak üzere yılda iki kez yapılır. Tezli Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç 5. yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç 7. yarıyılın sonuna kadar (güz dönemi ise bahar başlangıcı, bahar dönemi ise güz başlangıcına kadar) yeterlik sınavına girmek zorundadır.

Yeterlik sınavları, Ana Bilim Dalı Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Doktora Yeterlik Komitesinin önereceği yeterlik sınav jürisi (Danışman, 2 kurum içi, 2 kurum dışı) tarafından düzenlenir ve yürütülür. Yeterlik Sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır.

Tez İzleme Komitesi: Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde tez danışmanından başka, enstitünün ilgili ana bilim dalı içinden ve dışından birer üyenin yer aldığı tez izleme komitesi oluşturulur.

Tez Önerisi: Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci tez önerisini en geç altı ay içinde, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

Tez İzleme Komitesi Toplantısı: Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak–Haziran ve Temmuz–Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.

Tez Savunma Sınavı:

Program için gerekli asgari şartları sağlayan öğrenci, tez önerisi kabul edilen ve en az üç tez izleme komitesi toplantısına katılan ve başarılı olan;

 • Yüksek lisans derecesi ile kayıt olan öğrenci en erken 7. yarıyıl, en geç 12. yarıyıl sonunda (güz dönemi ise bahar başlangıcı, bahar dönemi ise güz başlangıcına kadar) doktora tez savunma sınavına girebilir.
 • Lisans derecesi ile kayıt olan öğrenci en erken 9. yarıyıl, en geç 14. yarıyıl sonunda (güz dönemi ise bahar başlangıcı, bahar dönemi ise güz başlangıcına kadar) doktora tez savunma sınavına girebilir.

Tez savunma sınavına girebilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin sınav tarihinden bir ay önce Ana Bilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile Enstitüye bildirilmesi gerekmektedir.

 • Tezin bir kopyası,
 • Danışman tarafından doldurulacak tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünün olduğu dilekçe,
 • Tez ile ilgili özgün bir makale,
 • İntihal Raporu,
 • Tez Savunma sınavı jurisi oluşturma formu.

Tez savunma sınavı sonucunda başarılı bulunan öğrenci aşağıda belirtilen evrakları bir ay içinde teslim etmesi halinde mezuniyet işlemleri yapılır ve diploma verilir.

 • Doktora tezinin ciltlenmiş iki adet kopyası,
 • PDF ve WORD formatında tüm tezi ve Word formatında tezin Türkçe ve İngilizce özetini içeren bir adet CD’yi/taşınabilir belleği,
 • Tez veri giriş formu,
 • İntihal Raporu.